Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Předměty doporučené pro doktorské studium

Studijní obor D-KPI - Konstrukční a procesní inženýrství, Stroje a zařízení

Student musí mít ve svém individuálním plánu zařazen:
  1. jazyk (standardně angličtina)
  2. předměty širšího vědního základu oboru studia
  3. předměty z níže uvedené nabídky pro své zaměření studia
  4. případně další předměty z nabídky pro DS (pro jiné obory)
zkratka sem jazyk nazev garant
9ARV C cs Automatizace a řízení výrobních systemů doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc.
9BEI C cs Bezpečnostní inženýrství Ing. Luboš Kotek, Ph.D.
9BST C cs Bezpečnost a spolehlivost technických systémů doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.
9DEM C cs Fyzika a diagnostika elektrotechnických materiálů doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.
9DEZ C cs Diagnostika energetických zařízení doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.
9EKV C cs Elektrické komponenty pohonových soustav výrobních strojů doc. Ing. Vladislav Singule, CSc.
9ISR C cs Integrované systémy řízení doc. Ing. Alois Fiala, CSc.
9KES C cs Stavba a konstrukce elektrických strojů doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.
9MLV C cs Metrologie legální a výkonná (Národní metrologický systém) doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc.
9MPD C cs Moderní přístupy v diagnostice a životnosti technických soustav doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.
9MRI C cs Management rizika doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
9MSK C cs Teorie a metodika systémového konstruování technických produktů prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
9PDT C cs Pokročilá diagnostika technických systémů doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.
9RIP C cs Řízení pohybu doc. Ing. Vladislav Singule, CSc.
9SES C cs Vybrané statě z elektrických strojů doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.
9SII C cs Systémové inženýrství doc. Ing. Alois Fiala, CSc.
9SVS C cs Simulace výrobních systémů doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc.
9TEP C cs Teorie elektrických pohonů doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.
9TNE C cs Technická normalizace doc. Ing. Alois Fiala, CSc.
9TSO C cs Teorie a stavba obráběcích strojů prof. Ing. Jiří Marek, Dr.
9ZKU C cs Zkušebnictví (Posuzování shody výrobků) doc. Ing. Alois Fiala, CSc.
9BSZ Z cs Bezpečnost strojů a zařízení - systémový přístup doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
9MAR Z cs Morfologická analýza stavby stacionárních robotických systémů prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.
9MLU Z cs Morfologická analýza a mechanika lokomočních ústrojí MR doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.
9PRV Z cs Plánování a řízení výroby - optimalizace doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.
9TST Z cs Teorie a stavba tvářecích strojů prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.
9ZVM Z cs Základy vědecké metrologie a řízení jakosti doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc.
9KAR L cs Speciální konstrukce a aplikace mobilních robotů doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.
9KEA L cs Koncové efektory průmyslových robotů a jejich adaptivita prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.
9SKR L cs Speciální konstrukce PRaM doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.